ОФИЦИЈАЛНО: Дрогришки се договори со Металург

Та­лен­ти­раниот капитен на би­тол­ски Пе­ли­стер, Сте­фан Дро­гри­шки, играч­ка­та ка­ри­е­ра ќе ја про­дол­жи во составот на Ме­та­лург. Два­е­сет и две­го­диш­ни­от лев бек нај­де за­ед­нич­ки ја­зик со упра­ва­та на Ме­та­лург, па се оче­ку­ва во след­ни­те де­но­ви да би­де пот­пи­шан и до­го­во­рот.

По по­ве­ќе го­ди­ни по­ми­на­ти во Пе­ли­стер, се чи­ни дој­де вре­ме да на­пра­вам че­кор на­пред во мо­ја­та ра­ко­мет­на ка­ри­е­ра и да ги ис­про­бам си­ли­те во ед­на дру­га сре­ди­на. Нај­дов за­ед­нич­ки ја­зик со ра­ко­водс­тво­то на Ме­та­лург со кое во на­ред­ни­от пер­и­од ќе пот­пи­шам до­го­вор. На­ви­сти­на е го­лем пре­диз­ви­кот да се игра во Ли­га­та на шам­пи­о­ни­те, ка­ко и во Ре­ги­о­нал­на­та ли­га, а осо­бе­но за­до­волс­тво е да би­деш тре­ни­ран од вр­вен струч­њак, ка­ков што е Ли­но Чер­вар“ изјави Дро­гри­шки.

Дро­гри­шки (ви­сок 193 см, те­жок 93 кг), ка­ри­е­ра­та ја започ­на во Пе­ли­стер,  а на 17 го­ди­ни дебитира за се­ниор­ска­та еки­па. Минатата сезона требаше да ја помине во романскиот шампионат, но составот на Констанца се соочи со сериозни финансиски проблеми и мораше да се откаже од учество во најсилната романска лига.